محاسبه ظرفیت برج خنک کننده

برای محاسبه ظرفیت برج خنک کننده به پارامتر های زير نياز داريم:

۱٫ دبي آب در حال گذر از برج خنک کننده

مقدار دبي آب در حال گذر از برج را دستگاه يا چيلری که برج خنک کننده با آن کار مي کند، مشخص مي کند. اين مقدار توسط شرکت سازنده آن دستگاه يا چيلر اعلام مي گردد.

۲٫ دمای آب گرم ورودی به برج و آب سرد خروجي از برج

مقدار دمای آب گرم ورودی به برج خنک کننده و دمای لازم آب سرد خروجي از برج خنک کننده نيز توسط دستگاه يا چيلری که برج خنک کننده با آن کار مي کند، تعيين مي گردد. معمولا اين مقادير توسط شرکت سازنده آن دستگاه يا چيلر اعلام مي گردد.

۳٫ دمای مرطوب هوا در منطقه جغرافيایی نصب برج

اين دما را مي توان از داده های سازمان های هواشناسي کشور استخراج نمود.

محاسبه ظرفیت برج خنک کننده،محاسبه ظرفیت برج خنک کننده،برج خنک کننده محاسبه ظرفیت،محاسبه ظرفیت  برجهای خنک کننده،ظرفیت محاسبه برج خنک خنک کننده،محاسبه ظرفیت خنک کننده برج