دلایل استفاده از پکینگ در برج خنک کننده

دلایل استفاده از پکینگ در برج خنک کننده

الف – hنتقال جرم از جریان بخار آب گرم به هوای سرد صورت می گیرد که به درجه حرارت مرطوب محیط (ورودی هوا) بستگی دارد.

ب – آب گرم در اثر تماس با هوای سرد، در برج خنک کننده، خنک می شود.که این سرمایش به واسطه:

۱ : حدود ۲۵ درصد انتقال حرارت محسوس از طریق هدایت و جابجایی می باشد.

۲ : حدود ۷۵ درصد تبخیر از طریق انتقال جرم است

ت – اقبصادی بودن استفاده از پکینگ های غشایی به دلیل  قیمت نسبتاً ارزان آنها که  نزدیک به ۱۰ تا ۲۰درصد قیمت کل برج خنک کننده  می باشد.

ث – از پکینگ برای بوجود آمدن غشایی از آب گرم ورودی بر روی سطوح گسترده استفاده می شود.

د – پکینگ زمان مناسب مورد نیاز برای تماس بین آب و هوا را ایجاد می کند.

ر -حجم پکینگ تعیین کننده راندمان برج خنک کننده است

دلایل استفاده از پکینگ در برج خنک کننده

 

 


استفاده از پکینگ در برج خنک کننده علت،استفاده از پکینگ علت در برج خنک کننده،از پکینگ علت استفاده در برج خنک کننده،از پکینگ در برج خنک کننده علت استفاده , علت استفاده از پکینگ در برج خنک کننده،علت استفاده از پکینگ در برج خنک کننده، در برج خنک کننده علت استفاده از پکینگ،